در بخش اول به معرفی کلی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان و سیستم کنترل ساختمان ( BMS و BAS ) پرداختیم و مزایای استفاده از این سیستم و نحوه‌ی مانیتورینگ را به صورت کلی ارائه شد، در ادامه نیز قصد داریم تا به معرفی وظایف و پروتکل‌های اجرایی در سیستم مدیریت ساختمان بپردازیم

سیستم مدیریت ساختمان (BMS) چیست؟ (بخش اول)

وﻇﺎﯾﻒ BMS در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن:

ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ BMS در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ، آﺳﻤﺎﻧﺨﺮاﺷﻬﺎ و ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺗﺠﺎری- اداری و ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ وظیفه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ:

– ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی روﺷﻨﺎﯾﯽ

– ﻓﻨﻬﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ

– ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد

– ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻧﻈﺎرت ﺗﺼﻮﯾﺮی

– ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﻣﯿﺘﺮﻫﺎ

– ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ

– ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ

– آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از BMS در اﮐﺜﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ، روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﮑﻠﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، اﻣﮑﺎن ﻟﯿﻨﮏ ﺷﺪن ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺷﻤﺮده ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ و ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﯾﮏ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﺟﺰاء ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻌﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن واﻗﻌﺎٌ آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزه اﻣﻦ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ۳۰ درﺻﺪی در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد. اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﺠﺰا ۱۵ درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

معرفی پروتکل KNX:

KNX/EIB ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﻌﺮوف و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد. KNX ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺪل OSI ﺑﻮده و ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود. KNX ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و در ﺿﻤﻦ ﯾﮏ ﯾﮑﺴﻮ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺳﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺒﻠﯽ زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

 1. (European Home System Protocol (EHS
 2. Bati BUS
 3. (European Installation BUS (EIB

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد KNX ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ Konnex ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

KNX ﭘﺮوﺗﮑﻞ:

KNX ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ زﯾﺎدی را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

 1.  ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ زوج ﺑﻬﻢ ﺗﺎﺑﯿﺪه، ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ( Bati BUS و EIB)
 2. ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی EIB و EHS ،ﺷﺒﯿﻪ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ X1O ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.)
 3. اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ
 4. Ethernet (ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ EIB net/IP و ﯾﺎ KNX net/IP ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد)

KNX ﻓﺎرغ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ Platform ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ در ﺷﺒﮑﻪ KNX ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮﭼﯿﺰی ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد، از ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮو ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ۸ ﺑﯿﺘﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ PC، ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻧﯿﺎز ﺧﺎص آن ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ اﻣﺮوزه KNX درﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ C-BUS ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ Clipsal اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﺼﺐ KNX ﻧﺼﺐ ﺑﺮروی ﺑﺴﺘﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ زوج ﺳﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺎﻻت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی:

 1. وﺿﻌﯿﺖ A-Mode ﯾﺎ ﻫﻤﺎن “Mode Automatic” ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﺼﺐ آﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
 2. وﺿﻌﯿﺖ E-Mode ﯾﺎ ﻫﻤﺎن “Easy Mode” ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ آﺳﺎن ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﺑﺮای ﺗﺼﺐ ﻧﯿﺎر دارﻧﺪ. رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 3. S-Mode ﯾﺎ ﻫﻤﺎن “System Mode” ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺠﻬﯿﺰات S-Mode ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺶﻓﺮض اوﻟﯿﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺮب ﻧﺼﺐ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در KNX وﺟﻮد دارﻧﺪ:

 1. Twisted pair TP0 : اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ از BUS Bati ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﺎرﺑﺮد دارد. اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ TP1 روی آورده اﻧﺪ.
 2. TP1: از EIB ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۹۰٪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻌﻠﯽ KNX ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در TP1 اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی TP1 ﺑﺴﯿﺎر اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ : ﺧﻄﯽ ، ﺳﺘﺎره ای ، درﺧﺘﯽ و ﯾﺎ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از اﯾﻦﻫﺎ. ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻃﻼﻋﺎت، ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮐﺪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﺎ ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل bps9600 درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ TP1 ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ BUS اﺻﻠﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 3. Power Line PL110 : ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از EIB ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺮوزه ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻤﯽ PL110 را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﯾﮏ ﺑﺎزه ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾﯽ، ﭘﺮده و ﮐﺮﮐﺮهﻫﺎ، ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ۱۲۰۰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﻢﻫﺎی زوﺟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 4. Power Line PL132 : اﯾﻦ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی از EHS ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪهﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت bps2400 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻼً درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﺣﺘﻤﺎﻻً در آﯾﻨﺪه ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺤﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 5. Radio Frequency RF : ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﺧﺎﻧﻮاده KNX ﯾﮏ ﺗﺎزه وارد ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد. اﮔﺮﭼﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﯽ از اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭘﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد روی ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد. KNX RF از اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺮﮐﺰی MHz868,30 ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻮﺳﺎن KHz50 ﺑﺮای ﻣﺪوﻟﻪ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺎ ﻧﺮخ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ۱۶۳۸۴ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﯿﺰان ﻓﺮﯾﻢﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﺎ TP1 ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
 6. Internet Protocol KNX net /IP : اﺧﯿﺮاً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی KNX ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در آﯾﻨﺪه ی KNX ، ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد. اﯾﻦ اﻣﺮ اﻓﻘﻬﺎ را ﺑﻪﺳﻮی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎز ﮐﺮده و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﯾﮏ Gateway اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺑﺮای ﻧﺼﺐ KNX اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ KNX ﯾﮏ ﺑﺎزه ﮔﺴﺘﺮده از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ را در اﺧﺘﯿﺎز ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ . ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد TP1 ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺧﺎﻧﻮاده KNX ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. KNX RF ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺪون ﺳﯿﻢ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. و PL110 ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راهﺣﻞ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪا، ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ KNX net/IP اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ


شرکت ایمن فربد سپاهان طراح و مجری سیستم مدیریت هوشمند ساختمان BMS در اصفهان پاسخگوی تمام کارفرمایان در خصوص انجام پروسه خانه هوشمند می‌باشد، جهت دریافت اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با شماره های زیر تماس حاصل بفرمایید.

۰۳۱۹۱۰۰۳۰۳۷     –     ۰۹۱۳۳۶۴۸۶۴۱

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *