سیستم مدیریت ساختمان

سیستم مدیریت ساختمان یا خانه هوشمند ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎ در ﺻﺪد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺪه آل ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻧﺮژی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪ آورد.
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ‌ﻫﺎی ﻫﻤﺰﻣﺎن ، ﺳﺒﺐ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی، ﺳﻄﺢ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﻬﺮه‌وری ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻨﺘﺮل و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺧﺎرج از آن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻘﺪور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﻤﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﺎﻻی ۱۰۰۰۰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ مجهز به سیستم BMS میباشد، که باعث میشود ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۱۰ درﺻﺪ ﮐﻞ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﺎﻻی ۱۰۰۰۰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ کند، در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ، ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻋﺎﯾﺖ شود و در ﻃﻮل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻻزم در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران و ﮔﺮوه ﻧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮار بگیرد، تا بتوان ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﮔﺮدﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از BMS:

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی سیستم مدیریت ساختمان در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺰاﯾﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی اﻣﻦ و آرام در آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﻋﻤﻮم ﻣﺰاﯾﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از BMS ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 • اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن.
 • اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ آﻧﻬﺎ.
 • اراﺋﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد.
 • ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات.
 • ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی.
 • ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر داﺋﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن.
 • اﻣﮑﺎن ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ PC، ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
 • ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺎرﮐﺮده و اﻣﮑﺎن ﺗﺪاﺧﻞ و ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود.
 • اﻣﮑﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎی آﻣﺎری از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف و ﻋﻤﻠﮑﺮد.

سیستم مدیریت ساختمان (BMS) چیست؟ (بخش دوم)

ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺰاء و ﻣﺸﺨﺼﺎت راه ﺣﻠﻬﺎی BMS را در نظر بگیرند ﮐﻪ :

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی سیستم مدیریت ساختمان ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ؟ از ﭼﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟ و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻓﯿﺲ WEB را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ سیستم مدیریت ساختمان در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی: ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ روﺷﻬﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮاﺣﺎن BMS ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 • ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪاول زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﮐﺎرﮐﺮد،
 • Lock out ﯾﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز و ﺿﺮورت.
 • (Resets) ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﯽﻧﯿﻤﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺠﺎز در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺗﺠﻬﯿﺰات
 • ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﯾﺎ Demand Limiting ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺻﻮرت ﺑﺎرﮔﺬاری ﺑﯿﺶ از ﺣﺪود ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 • ﻣاﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی آﻣﻮزش دﯾﺪه و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از داده ﻫﺎ در رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﮑﻠﺮد ﻣﻮﺛﺮ آﻧﻬﺎ.

پیش از ادامه لازم است تا مبحث سیستم کنترل ساختمان را نیز قبل از هرچیزی مورد بررسی قرار دهیم تا ببنیم عملکرد این سیستم به چه صورت می‌باشد.

اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﮐﻨﺘﺮل: ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (BAS) ﻋﻤﻮﻣﺎً در دو دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ:

 1. ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ (Direct Digital Controls) ﯾﺎ DDC ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﭘﺮدازش در ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ و در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎ و ﺗﻐﺬﯾﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، دﻣﭙﺮﻫﺎ و actuator ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻮای ﻓﺸﺮده و روش ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮑﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
 2. ﮐﻨﺘﺮل Stand-alone: ﮐﻪ در آن ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا و ﺑﺪون اﺗﺼﺎل ﺑﻪ BAS دارای ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯿﻬﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮوﺗﮑﻠﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارﺳﺎل داده ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ BMS وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﭘﮑﯿﺠﻬﺎی ﭼﯿﻠﺮ.

ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﮐﻨﺘﺮل DDC ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل Stand-alone دارﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﺪﺑﮑﻬﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ، اﻣﮑﺎن ﻣﻮﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ و اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﮐﻨﺘﺮل DDC اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

سیستم مدیریت ساختمان (BMS) چیست؟

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﮑﻠﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ:دو ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی DDC وﺟﻮد دارد:

ﭘﺮوﺗﮑﻠﻬﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ، ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺧﺎص ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات دﯾﮕﺮی از ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺪ اﺗﺼﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺳﺎده و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺣﺬف ﺷﺪن از ﺑﺎزار ﺗﺠﻬﯿﺰات BMS ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ. اﻣﺎ ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺑﺤﺚ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺴئول ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ.

ﭘﺮوﺗﮑﻠﻬﺎی ﺑﺎز، ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ از ﭘﺮوﺗﮑﻠﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً در اﺳﻨﺎد ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه‌اﻧﺪ ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎز اﺳﺖ. ASHRAE ﮐﻪ ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ در ﺳﺎل ۱۹۹۵ اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﺑﺎز ﺑﺎ ﻧﺎم BACnet را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻃﺮاﺣﯿﻬﺎی اﮐﺜﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی BAS ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎز دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎ ﻧﺎم Lonworks ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭼﻨﺪاﻧﯽ روﺑﺮو ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﺎز و اﺳﺘﺎﻧﺪارد BACnet دارای ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺖ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد BACnet، اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﻬﯿﺰات BMS و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻗﺒﺎل اﺷﮑﺎﻻت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ از آﻧﻬﺎ را ﻧﺎم ﺑﺮد.
OPC ﺑﻨﯿﺎد BAS ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﮔﺎری ﻣﯿﺎن ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل در ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاردی را ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم (OPC) ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

 

واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ وب (WEB Interface Browser) ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ وب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰار BMS ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎی ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات روی ﺷﺒﮑﻪ BAS ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ. ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ آورد. ﻣﺜﻼٌ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺮم اﻓﺰار BMS را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی Online ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰار ﮐﻠﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ، اﻣﻨﯿﺖ و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از دﻧﯿﺎ ﻣاﻧﯿﺘﻮر و ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﻬﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻣﺤﺪود ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺘﻬﺎی اﺻﻠﯽ واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ وب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﮐﻠﯿﻪ واﺳﻄﻬﺎی ﮐﺎرﺑﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﻣاﻧﯿﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯿﺸﻮد و ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات از ﻃﺮﯾﻖ واﺳﻂ وب ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ BMS ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻔﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺳﺖ.

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢ [BMS] ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺳﻄﺢ ﺻﻔﺮ وﺳﺎﺋﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و اﺟﺰاء ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی E&M (اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و اﭘﺮاﺗﻮری ﺳﯿﺴﺘﻢ) در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺮار دارﻧﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ورودی و ﺧﺮوﺟﯿﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
اﺟﺰاء ﭘﺲ از ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی I/O ، ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ۲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﻬﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺳﻄﺢ ۲ ﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ HMI ﻫﺎ، ﺳﺮورﻫﺎ، ﺗﺠﻬﯿﺰات ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﺎری اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ BMS در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻗﺮار دارد. ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ و دو از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮوﺗﮑﻠﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.  ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی BMS دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ۳ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و روی ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

 • دارای ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎده ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻋﺎدی.
 • دارای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ (Library) از اﻧﻮاع راه ﺣﻞ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ آﺳﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ در آﯾﻨﺪه .
 • دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت PM (ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪاری) ﺟﻬﺖ راﻫﺒﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ در آﯾﻨﺪه ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار PM ﻣﺠﺰا.
 • اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی.
 • اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﻔﺎوت.
 • اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان زﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﺒﯿﻞ Lighting ،HVAC ،Access و ….
 • ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﺳﻂ SQL اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺮم اﻓﺰار در ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ SQL قابل کنترل توسط Microsoft Windows
 • اﻣﮑﺎن ﺗﻬﯿﻪ ، ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدار ﻣﺼﺮف ﺑﺮق و … در ﺑﺎزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎﻧﯽ (Trends)
 • ارﺗﺒﺎط ﺳﺎده ﻧﺮم اﻓﺰار ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و I/O ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ.
 • اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ
 • اﻣﮑﺎن ردﯾﺎﺑﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی درﺧﺖ و ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺷﺒﮑﻪ BACnet ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻄﻮر Online ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯽ ﻋﻀﻮی از ﺷﺒﮑﻪ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ آﻻرم ﻣﯿﺪﻫﺪ

سیستم مدیریت ساختمان (BMS) چیست؟ (بخش دوم)

 


شرکت ایمن فربد سپاهان طراح و مجری سیستم مدیریت ساختمان BMS در اصفهان پاسخگوی تمام کارفرمایان در خصوص انجام پروسه خانه هوشمند می‌باشد، جهت دریافت اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با شماره های زیر تماس حاصل بفرمایید.

۰۳۱۹۱۰۰۳۰۳۷     –     ۰۹۱۳۳۶۴۸۶۴۱

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *